Menu
X

 REGULAMIN PROGRAMU USŁUGI VIP CONCIERGE

§1 DEFINICJE

Przez użyte w niniejszym Regulaminie Programu VIP Concierge pojęcia należy rozumieć: VIP Concierge – usługa oferowana przez firmę Medgz Sp. z o.o. na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, MedGz Sp. z o.o. – firma MedGz Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Flory 22, 80-299 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000514686, o kapitale zakładowym 50 000,00 pln, Numer NIP: 5842736454, REGON: 222118020. Infolinia VIP Concierge – zgłoszeniowe centrum telefoniczne czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9-16, pod dedykowanym dla Klientów numerem telefonu: (+48) 885558544  Klient – osoba fizyczna, działająca w charakterze konsumenta. Numer identyfikacyjny – indywidualny numer służący identyfikacji Klienta podczas korzystania z Usług VIP Concierge. Dostawca – podmiot sprzedający Klientowi towar lub świadczący usługę. Zlecenie – uzgodnione z Klientem preferowane przez niego warunki nabycia od Dostawcy towarów lub usług. Konsultant – konsultant Infolinii VIP Concierge bądź konsultant obsługujący Zlecenia składane za pośrednictwem poczty elektronicznej (konsultant obsługujący Klienta w trakcie składania i realizacji Zlecenia). Regulamin – niniejszy Regulamin Programu VIP Concierge, który określa zasady świadczenia Usług Concierge dostępny na stronie internetowej Bezpiecznyzabieg.pl. Produkt – produkt oferowany przez MedGz Sp z o.o., określony w załączniku do Regulaminu. Usługi Concierge – usługi organizacyjne oraz usługi informacyjne. Usługi informacyjne – pozyskanie i przekazane Klientowi zamówionych przez niego informacji. Usługi organizacyjne – ogół czynności VIP Concierge, mających na celu nabycie przez Klienta – przy pośrednictwie VIP Concierge – towarów lub usług od Dostawcy. Ustawa o prawach konsumenta lub Ustawa – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 683). Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

§2 WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE VIP CONCIERGE

 1. Przedmiotem Programu VIP Concierge jest świadczenie na Zlecenie Klienta Usług Concierge w sposób opisany w niniejszym Regulaminie.
 2. Przystąpienie do Programu następuje na podstawie pisemnego Oświadczenia Klienta.
 3. Osoba przystępująca do Programu, podaje następujące dane osobowe:
 4. a) imię i nazwisko, b) PESEL, c) rodzaj, seria i numer dokumentu tożsamości, d) adres, e) numer telefonu, f) adres e-mail.
 5. Klient, przystępując do Programu, otrzymuje indywidualny numer identyfikacyjny Klienta, zawierające dane umożliwiające MedGz Sp. z o.o. identyfikację ich posiadacza jako Klienta.
 6. Przystąpienie do Programu nie zobowiązuje Klienta do składania Zleceń. Uczestnictwo w Programie następuje na zasadzie dobrowolności.
 7. Klient w każdym momencie może wypowiedzieć Uczestnictwo w Programie, poprzez poinformowanie o tym MedGz Sp. Z o.o (oświadczenie dot. rezygnacji). Rezygnacja z Programu nie obejmuje odstąpienia lub wypowiedzenia Zleceń złożonych w trakcie obowiązywania Regulaminu ani też nie uprawnia do zwrotu opłaconego abonamentu (Wniosek Rejestracyjny). Warunki odstąpienia od Zleceń określone zostały w dalszej części Regulaminu.
 8. Warunki finansowe uczestnictwa w Programie VIP Concierge określa odrębna umowa (Wniosek Rejestracyjny).

§3 ZAKRES PROGRAMU S7CONCIERGE

 1. Klient, decydując się na przystąpienie do Programu, wskazuje produkt, z którego chce korzystać. Produkty, wraz ze składającymi się na nie świadczeniami oraz usługami, opisane są w załączniku nr 1 do Regulaminu
 2. Z zastrzeżeniem § 5 ust.1, usługi świadczone w ramach Programu VIP Concierge mogą dotyczyć n. w. towarów, usług bądź informacji:
 3. a) Organizacja konsultacji lekarskich i badań wszelkich specjalizacji
 4. b) Organizacja zabiegów medycznych
 5. c) Organizacja konsultacji i działań alternatywnych metod zwalczania chorób lub innych schorzeń, za które odpowiedzialność ponosi jednostka realizująca działania, z zastrzeżeniem ust. 3 oraz § 5 ust. 4 i ust. 8.
 6. d) Organizacja konsultacji i zabiegów medycyny estetycznej.
 7. e) Umawianie na badania zaawansowanymi urządzeniami medycznymi, w tym nieoferowanymi przez NFZ i większość placówek medycznych, takimi jak Komora Normobaryczna, Vega Test, Nakatani, Detox, oraz wszelkie urządzenia wspierające leczenie lub procedury okołomedyczne bądź działania w postępowaniu alternatywnym.
 8. f) Badania medycyny naturalnej i alternatywnej.
 9. g) Organizacja hospitalizacji
 10. h) Informowanie o badaniach i akcjach promujących zdrowie – typu dni walki z rakiem, żółty tydzień, zadbaj o serce, wątrobę, płuca itp.
 11. Na indywidualne Zlecenie Klienta, MedGz Sp. z o.o. może wykonać Usługi Concierge mające za cel inne świadczenia niż opisane w ust. 1 oraz świadczenia z zakresu medycyny naturalnej i działań alternatywnych udzielanych w placówkach niemedycznych, pod warunkiem, że MedGz Sp. z o.o. ma możliwości ich zorganizowania, a ich cel jest prawnie dopuszczalny. Przyjęcie takiego Zlecenia następuje po uzgodnieniu Klienta z Konsultantem, na zasadach opisanych poniżej.
 12. Wykonanie Usługi Organizacyjnej polega na podjęciu czynności (wdrożeniu procesu logistycznego zmierzającego do udzielenia świadczenia) zmierzających do nabycia przez Klienta od Dostawcy towaru lub usługi określonej w Zleceniu, sprecyzowanej przez Klienta. Warunki zakupu towaru lub świadczenia usługi określa Dostawca. Dostawca ponosi odpowiedzialność za należyte wykonanie zobowiązań wobec Klienta z tytułu zakupu oferowanych przez Dostawcę towarów lub usług. Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność za przyjęcie Klienta i proces świadczenia lub udzielania usług.
 13. Wykonanie Zlecenia o Usługę informacyjną polega na pozyskaniu i przedstawieniu informacji określonych w Zleceniu.
 14. Usługi Concierge polegają na organizacji działań i umożliwieniu Klientowi nabycie i sprzedaż towarów lub usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

§4 WARUNKI SKŁADANIA ZLECEŃ W RAMACH PROGRAMU S7CONCIERGE

 1. Zlecenia dotyczące Usług Concierge składane są w następujący sposób:
 2. a) za pośrednictwem Infolinii VIP Concierge pod numerem (+48) 885558544. Połączenie z Infolinią VIP Concierge jest płatne według stawek operatora, z sieci którego wykonywane jest połączenie. Numer Infolinii VIP Concierge jest numerem Play S.A. dostępny z telefonów stacjonarnych i komórkowych zarówno na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza jej granicami.
 3. b) za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: rejestracja@bezpiecznyzabieg.pl lub poprzez wypełnienie formularza Zgłoszenia na stronie www.bezpiecznyzabieg.pl
 4. Identyfikacja Klienta następuje poprzez podanie Konsultantowi Numeru Identyfikacyjnego. Konsultant może poprosić Klienta o podanie innych danych, jeżeli jest to potrzebne dla prawidłowej realizacji Usługi Concierge.
 5. Usługi organizacyjne określone w § 3 ust. 1 realizowane są w następujący sposób:
 6. a) warunki usługi ustalane są w trakcie kontaktu Klienta z Konsultantem. Klient podaje: charakterystykę usługi lub towaru, którego nabycie stanowi cel Zlecenia, wnioskowany sposób, adres i termin realizacji, oraz – opcjonalnie – zakres cenowy usługi – Klient wypełnia odpowiedni formularz, w którym umieszcza wszystkie niezbędne informacje i dołącza dokumentację, w której jest posiadaniu, jeśli taka będzie jego wola;
 7. b) Konsultant VIP Concierge ustala możliwości realizacji celu Zlecenia i kontaktuje się z Klientem jak tylko informacje dotyczące zlecenia bądź świadczenia będą możliwe do przedstawienia, informując Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej z użyciem adresu mailowego podanego przez niego przy składaniu zlecenia, ewentualnie na wyraźne żądanie Klienta poprzez kontakt na numer telefonu podany przez niego przy składaniu zlecenia, o możliwości dostarczenia rzeczy lub wykonania usługi przez MedGz lub Dostawcę na warunkach określonych przez Klienta (świadczenie Usługi organizacyjnej) lub propozycję dostarczenia na innych warunkach, zaproponowanych przez Konsultanta VIP Concierge lub Dostawcę.
 8. c) Informacja wskazana w poprzednim zdaniu zawiera: opis i warunki zakupu towaru lub usługi, pełen koszt (cena brutto) wraz z kosztami transportu, jaki będzie obciążać Klienta, informuje o prawie lub braku prawa odstąpienia od umowy z Dostawcą o nabycie towaru lub usługi stanowiącej cel Zlecenia, możliwe sposoby dokonania płatności za nabywany towar lub usługę. MedGz Sp. z o.o. przekazuje Klientowi potwierdzenie przyjęcia Zlecenia do realizacji.
 9. d) MedGz Sp. z o.o. udziela niezbędnej pomocy w zawarciu przez Klienta z Dostawcą umowy, mającej za przedmiot sprzedaż towaru lub usługi na rzecz Klienta.
 10. e) MedGz Sp. z o.o. rozpoczyna realizację Usługi organizacyjnej po upływie 14 dni od dnia przyjęcia zlecenia. Za zgodą Klienta, o której mowa w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, MedGz wykonuje usługę przed upływem 14 dni, przy czym Klient przyjmuje do wiadomości, że po wykonaniu usługi nie przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy (informacja ta jest przekazywana Klientowi przed rozpoczęciem realizacji usługi).
 11. Konsultant jest osobą odpowiedzialną za organizację definiowanego procesu logistycznego udzielania świadczeń. Konsultant nie udziela porad z zakresu medycyny, medycyny naturalnej i alternatywnej. O przebiegu udzielania świadczeń i świadczenia usług, ich celowości i adekwatności decyduje lekarz prowadzący, lekarz konsultujący, fizjoterapeuta bądź inny pracownik medyczny posiadający prawo wykonywania zawodu w swojej specjalizacji – w zależności od udzielanego świadczenia lub usługi; w przypadku konsultacji z zakresu suplementacji – świadczenie lub usługę realizuje pracownik danej jednostki organizacyjnej.
 12. W zależności od rodzaju usługi oraz jej ceny, płatności za nabywane towary i usługi dokonywane są w następujący sposób:
 13. a) płatność przez Klienta bezpośrednio Dostawcy zgodnie z akceptowanymi przez tego ostatniego zasadami przyjmowania płatności (w tym karta płatnicza lub inny instrument płatniczy, gotówka, przelew),
 14. b) przedpłata zaakceptowanej przez Klienta kwoty na rzecz Dostawcy MedGz Sp. z o.o., przelewem na rachunek wskazany przez MedGz Sp. z o.o. – ta forma płatności podlega uzgodnieniu podczas składania Zlecenia.
 15. Zlecenia powyżej 1.000,00 zł realizowane są tylko i wyłącznie w przypadku bezpośredniej przedpłaty dokonanej przez Klienta:
 16. a) bezpośrednio na rzecz Dostawcy lub
 17. b) bezpośrednio do MedGz Sp. z o.o. przelewem na rachunek wskazany przez MedGz Sp. z o.o.
 18. Koszty świadczenia usług bądź dostawy towarów określa umowa z Dostawcą. Koszty są płatne na podstawie dokumentu płatniczego wystawionego przez Dostawcę. W przypadku przedpłaty dokonanej na rzecz MedGz Sp. z o.o., zapłata następuje na podstawie dokumentu płatniczego faktury albo rachunku wystawionego przez MedGz Sp. z o.o.
 19. W przypadku, gdy MedGz Sp. z o.o. wskaże Klientowi proponowanego Dostawcę usługi lub towaru, a Klient zrealizuje usługę lub zakupi towar bezpośrednio od wskazanego Dostawcy, z pominięciem MedGz Sp. z o.o., Klient będzie zobowiązany do pokrycia w całości poniesionych kosztów oraz korzyści utraconych przez MedGz Sp. z o.o.

§5 OGRANICZENIA W ŚWIADCZENIU USŁUG CONCIERGE

 1. MedGz Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia Zlecenia:
 2. a) w przypadku braku możliwości wykonania usługi,
 3. b) usługa, o której zorganizowanie wnioskuje Klient jest niezgodna z prawem, z zasadami etycznymi, moralnymi oraz zasadami współżycia społecznego,
 4. c) jeżeli jest składane w związku z prowadzoną przez Klienta działalnością gospodarczą lub zawodową,
 5. d) Klient odmawia dokonania płatności w formie bezpośredniej przedpłaty dokonanej przez niego bezpośrednio na rzecz MedGz Sp. z o.o.
 6. e) braku zgody Klienta wskazanej w par. 4 pkt 4 ppkt
 7. e) w sytuacji, gdy termin realizacji usługi organizacyjnej jest krótszy niż 14 dni od dnia przyjęcia Zlecenia.
 8. MedGz Sp. z o.o. informuje, że warunki świadczenia usługi dostawy towarów i usług oraz sposób dostępu do treści regulaminów określają Dostawcy.
 9. W przypadku wymienionym w ust. 1, MedGz Sp. z o.o. informuje Klienta o braku możliwości przyjęcia Zlecenia i jej powodach. 4. MedGz Sp. z o.o. ponosi wobec Klienta odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi Concierge, chyba, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które MedGz Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności. 5. MedGz Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi w ramach Programu VIP Concierge, jeśli jest to spowodowane zaistnieniem siły wyższej, pod pojęciem której rozumie się: strajki, zamieszki, ataki terroru, sabotaż, wojnę, trzęsienie ziemi, powódź, huragan, pożar lasu, awarię lub brak urządzeń telekomunikacyjnych oraz wszelkimi przyczynami zewnętrznymi, w tym także powstałymi po złożeniu zlecenia i przystąpieniu do jego realizacji, niezależnymi od MedGz Sp. z o.o. i niemożliwymi do przewidzenia w momencie przyjęcia Zlecenia.
 10. Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy sprzedaży towaru lub usługi określonej w Zleceniu ponoszą Dostawcy. MedGz Sp. z o.o. dostarcza Klientowi wzorce Dostawców określające warunki sprzedaży lub świadczenia usług z zastrzeżeniem, że w przypadku sprzedaży poza granicami Polski przez podmioty zagraniczne, wzorce mogą być sformułowane w języku innym niż język polski.
 11. Klient powinien mieć na uwadze, że umowy nabycia towarów i usług od Dostawców zagranicznych albo wykonane za granicą mogą podlegać prawu obcemu: prawu państwa siedziby Dostawcy albo państwa wykonania umowy lub innego państwa wskazanego w warunkach dostawcy.
 12. W przypadku zleceń, przy których realizacji MedGz Sp. z o.o. udziela niezbędnej pomocy w ich organizacji, odpowiedzialność za niewykonanie czy niewłaściwe wykonanie usługi ponosi Dostawca, który rozpatruje ewentualne reklamacje.
 13. Każda ze Stron może wypowiedzieć umowę o uczestnictwo w Programie VIP Concierge. Okres wypowiedzenia wynosi 30 dni. W przypadku wypowiedzenia umowy (Wniosku Rejestracyjnego), Klientowi nie są zwracane koszty abonamentu za niewykorzystany okres.

§6 REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje w zakresie nienależytego wykonania przez MedGz Sp. z o.o. zobowiązań zawartych w niniejszym Regulaminie Klient powinien bezpośrednio zgłosić pisemnie na adres: MedGz Sp. z o.o., pl. ul. Flory 22, 80-299 Gdańsk, z dopiskiem: Dział Reklamacji VIP Concierge lub drogą mailową na adres email: rejestracja@bezpiecznyzabieg.pl.
 2. W przypadku reklamacji Usług wykonanych przez Medgz Sp. z o.o. jako Dostawcę, tryb reklamacji polega na złożeniu reklamacji do Działu Reklamacji VIP Concierge i rozpatrzeniu jej przez ten Dział w terminie 14 dni roboczych od daty ich wpłynięcia, chyba że obowiązujące przepisy prawa przewidują dłuższy termin na rozpatrzenie danej reklamacji. Klient każdorazowo będzie drogą mailową lub telefonicznie informowany o rozstrzygnięciu reklamacji.
 3. W przypadku reklamacji zleceń wykonanych przez Dostawcę, tryb reklamacji polega na złożeniu reklamacji przez Klienta bezpośrednio do Dostawcy na warunkach przewidzianych przez Dostawcę lub o ile istnieje taka możliwość, za pośrednictwem Działu Reklamacji VIP Concierge. W przypadku, gdy reklamacja ma zostać rozpatrzona na prośbę Klienta za pośrednictwem VIP Concierge Dział Reklamacji, Konsultant VIP Concierge niezwłocznie po zgłoszeniu przez Klienta reklamacji, jednak nie później niż w następnym dniu roboczym po otrzymaniu od Klienta reklamacji, przekazuje reklamację Klienta do odpowiedniego Dostawcy celem jej rozpatrzenia.

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zmiana niniejszego Regulaminu wymaga doręczenia jego nowej treści Klientowi. MedGz Sp. z o.o. doręcza nową treść Regulaminu w formie elektronicznej, na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta. Zmiana obowiązuje, o ile Klient nie zrezygnuje z dalszego uczestnictwa w Programie w terminie 30 dni od dnia otrzymania zmiany.
 2. Zmiana niniejszego Regulaminu nie narusza praw nabytych Klienta. Zlecenia przyjęte przed zmianą, będą wykonane wg zasad obowiązujących w momencie złożenia Zlecenia.
 3. W kwestiach nieuregulowanych zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 maja 2021 roku.

 

WARUNKI ODSTĄPIENIA OD ZLECENIA

 1. Klientowi, który złożył Zlecenie na odległość w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, przysługuje uprawnienie do odstąpienia od Zlecenia w terminie 14 dni od dnia potwierdzenia zlecenia, chyba że Klient wyraził zgodę na niezwłoczne wykonanie Usługi przez konsultanta VIP Concierge, o którym mowa w §4 pkt 4 ppkt e) Regulaminu.
 2. Warunki odstąpienia od umowy oraz zasady wykonywania uprawnienia do odstąpienia od umowy regulowane są ustawą o prawach konsumenta.
 3. Odstąpienie może nastąpić przez złożenie stosowanego oświadczenia przez Klienta. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do umowy.
 4. W razie uznania odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:
 6. a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 7. b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz lub usługa nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

Najpopularniejsze operacje i zabiegi

Operacja zaćmy

Bezbolesne leczenie zaćmy w prywatnych klinikach w całej Polsce. Trwająca tylko kilku minut, bezpieczna i wykonywana przez renomowanych specjalistów operacja zaćmy to najlepszy sposób na odzyskanie komfortu związanego z pełną sprawnością wzrokową. Szybki powrót do pełnej sprawności po niedługiej rekonwalescencji to jedna z podstawowych korzyści, jakie oferuje operacja zaćmy. Zachęcamy do sprawdzenia szczegółów, by zasięgnąć więcej informacji.

Operacja na haluksy

Problem z haluksami? Wystarczy poddanie się godzinnemu zabiegowi, by o nim zapomnieć i odzyskać pełną sprawność ruchową i żyć pełnia życia. Operacja na haluksy wykonywana jest w prywatnych klinikach w całej Polsce, zgodnie z najwyższymi standardami i co najważniejsze - przez specjalistów w dziedzinie chirurgii. Operacja na haluksy zlikwiduje zwyrodnieniowe utrudniające chodzenie, natychmiast przywracając komfort życia.

Operacje piersi

Operacje plastyczne likwidujące defekty piersi to nie fanaberie dążących do ideału kobiet. To konieczność, która przywraca chęć do życia i znacząco zwiększa pewność siebie. Operacje piersi wykonywane są prywatnie, w wielu klinikach w Polsce, przez grono chirurgów plastycznych o ogromnym doświadczeniu. Decydując się na operacje piersi można mieć pewność, że zostaje się oddanym w odpowiednie ręce, które zadbają o bezpieczeństwo pacjenta.

Laserowa korekcja wad wzroku

Wada wzroku, nawet wrodzona to już nie wyrok - to problem, który dzięki nowoczesnej technologii oraz postępowi medycyny można rozwiązać szybko, bezpiecznie i bezinwazyjnie. Pozwala na to laserowa korekcja wad wzroku, czyli zabieg, który wykonywany jest w prywatnych klinikach w całej Polsce przez najwyższej klasy specjalistów. Zaufaj im i sprawdź, czy Twoja wada wzroku kwalifikuje się do zabiegu. Już w kilka minut możesz spojrzeć na świat zupełnie inaczej!

pl Polish
X